Bel voor een afspraak: 0313-472878   |   info@elektrischestep.nl

Alg. Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ingaande 1 mei 2006

Onze Website's:  

www.elektrischestep.nl

www.elektrischemotor.nl

www.ioscooter.nl


I Definities:

Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Smart Move V.O.F. een opdracht geeft en/of met  deze een overeenkomst heeft gesloten.

II Toepasselijkheid:

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en leveringen van Smart Move V.O.F. en op alle met Smart Move V.O.F. aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Onder cliënt wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Smart Move V.O.F. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

2.4 Ook door het gebruik van de internetsite van Smart Move V.O.F. en/of het plaatsen van een bestelling via internet aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2.5 Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Smart Move V.O.F. is ingestemd.

2.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.7 Smart Move V.O.F. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.8 Smart Move V.O.F. is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

III Overeenkomst:

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de cliënt verstrekte opdracht via een elektronische opdracht of per email is verzonden naar het door de cliënt opgegeven emailadres. De cliënt en Smart Move V.O.F. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de cliënt is verzonden. De elektronische bestanden van Smart Move V.O.F. gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.2 Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot alle aanbiedingen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.3 Alle aanbiedingen van Smart Move V.O.F. zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt

3.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Smart Move V.O.F. Smart Move V.O.F. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Smart Move V.O.F. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


lV Prijzen en kosten

4.1 Alle door Smart Move V.O.F. vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief handlings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Smart Move V.O.F. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.3 De hoogte van de omzetbelasting (BTW), handlings-, verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld.


4.4 Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten, deze staan op de internetsite vermeld.

4.5 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale prijs op de aanbieding.

4.6 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.


4.7 Smart Move V.O.F. behoeft zich niet aan haar aanbiedingen te houden indien de cliënt, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

V Betalingen

5.1 De cliënt dient het verschuldigde bedrag, inclusief omzetbelasting (BTW), handlings-verzend- en administratiekosten, vooraf over te maken op bankrekening 59.15.11.444 ten name van Sonneveld Rijwielen V.O.F. te Doesburg, onder vermelding van orderdatum en ordernummer. De eventuele kosten voor een betaling komen voor rekening van de cliënt.

5.2 Indien cliënt met de betalingen in gebreke blijft, is Smart Move V.O.F. gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief handlings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.3 Betalingen aan geschieden op een door Smart Move V.O.F. aangegeven wijze als daar zijn: betaling vooruit via de bank of ideal en eventueel na afspraak contant bij aflevering.

Vl Levering:

6.1 Levering geschiedt  ten kantore van Smart Move V.O.F. of door Smart Move V.O.F. aangewezen plaats.
Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas. 

6.2 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.


6.3 Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.

6.4 De prestatie van Smart Move V.O.F. wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.

6.5 Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. De termijn van schriftelijke reclame ligt binnen 8 dagen na aflevering van de geleverde zaak, met in achtneming het in artikel V lid 3 gestelde. Indien reclame niet op voornoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk.

6.6 In geval van reclame is Smart Move V.O.F. slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

6.7 De koper die via internet een bestelling doet bij Smart Move V.O.F. heeft het wettelijke recht om het product binnen 7 dagen zonder extra kosten te retourneren. Onderdeel van deze regelgeving geeft een bedenktijd van binnen zeven dagen na het plaatsen van de bestelling waarbinnen de koopovereenkomst ongedaan gemaakt kan worden.

VII Fabrieksgarantie:

De garantie die op de door Smart Move V.O.F. geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant van de geleverde zaken.
Bij deze fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant bepaalde voorwaarden en uitsluitingen.

VIII Garantie:

De totaal garantie bedraagt 1 jaar.  Op deze garantie zijn van toepassing de geldende voorwaarden en uitsluitingen van de fabrieksgarantie die door de fabrikant van de geleverde zaak worden verleend. Bij de elektrische step van Tante Paula zijn de accu en de slijtagedelen van garantie uitgesloten.

VIIII Tenaamstelling:

De koper is verplicht de step/scooter onmiddelijk na ontvangst op naam te stellen op het postkantoor. De koper dient zelf te zorgen voor een geldig rijbewijs. Smart Move V.O.F. is niet verantwoordelijk voor het niet op naam stellen of kunnen stellen van het voertuig, in verband met het niet hebben van een geldig rijbewijs of anderzins van het voertuig en kan derhalve dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of ongelukken. Smart Move V.O.F. is ook niet verantwoordelijk voor schade en gevolgschaden indien het voertuig na levering door Smart Move V.O.F. aan de koper, door omstandigheden niet verzekerd is.

 X Aansprakelijkheid:

10.1 Smart Move V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht.

10.2 Smart Move V.O.F.is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

10.3 Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.

10.4 Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak.


10.5 Smart Move V.O.F. is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

10.6 Smart Move V.O.F. is nooit aansprakelijk voor storing aan het voertuig doordat de koper moedwillig de step/scooter met water of overmatig vocht en modder in contact heeft gebracht. Het voertuig dient derhalve droog te worden gestald en met zorg te worden bereden. Smart Move V.O.F. wijst erop dat de voertuigen elektrische voertuigen zijn en hiermee rekening gehouden dient te worden.  

XI Overmacht:

In geval van overmacht is Smart Move V.O.F. bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.

XII Verzekering:

12.1 Bij de geleverde zaak kan door koper een verzekering door bemiddeling van Smart Move V.O.F. afgesloten worden. De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar. Na afloop van de geldigheid van de door tussenkomst van Smart Move V.O.F. verkochte bromfietsverzekering dient koper zelf en op zijn/haar kosten een nieuwe verzekering af te sluiten. Als voorwaarden gelden de bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geldende voorwaarden.

12.2 Wanneer de verzekeringspremie in de leaseconstructie is meegenomen dan wordt deze verzekeringspremie over de gehele leasetermijn omgeslagen zodat de verzekeringspremie die van toepassing is voor de afgesloten verzekerde periode zoals aangegeven in artikel X lid 1 opgedeeld wordt in gelijke delen over de door koper gekozen leasetermijn.

12.3 Smart Move V.O.F. verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij met elkaar in contact.

 Xlll Werkzaamheden / Reparaties:

13.1 Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door Smart Move V.O.F. zoveel mogelijk in de werkplaats van Smart Move of door Smart Move uitgekozen bedrijven uitgevoerd. Wanneer geen sprake is van recht op fabrieksgarantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper.

13.2 Garantie- en reparatiewerkzaamheden worden altijd pas uitgevoerd nadat door koper het hiervoor bestemde garantie/reparatieformulier volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd is naar Smart Move V.O.F.

XlV Onderhoudsbeurten:

14.1 Koper dient ruim van te voren aan Smart Move V.O.F. opdracht te geven tot het uitvoeren van onderhoudsbeurten. Wanneer er een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd aan een opgevoerde scooter wijst Smart Move V.O.F. elke verantwoording van het eventuele niet of niet behoorlijk functioneren van de scooter af. 

14.2 Wanneer er specifieke problemen zijn waarop door Smart Move V.O.F. tijdens de uitvoering van de onderhoudsbeurt gelet zou moeten worden dient koper dit tijdig voor uitvoering van de onderhoudsbeurt op te geven aan Smart Move V.O.F. Indien Smart Move V.O.F. niet op de hoogte is van specifieke klachten worden deze niet tijdens de onderhoudsbeurt uitgevoerd.

XV Schade:

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.

XVI Rijklaar maken en afleveren:

Elke door Smart Move V.O.F. afgeleverde step/scooter wordt door Smart Move V.O.F. rijklaar gemaakt, voorzien van kenteken, uitvoerig getest op functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken, testen en proefrijden zijn afhankelijk van het scootermodel, de uitvoering van de scootermodellen en de specifieke werkzaamheden die Smart Move V.O.F. op het  moment van bestelling van de scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo perfect mogelijke aflevering.

XVll Controle op functionering en veiligheid:

Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Smart Move V.O.F. wijst elke verantwoording in deze dan ook af.

XVlll Nietigheid:

Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

XVllll Geschillen:

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van Smart Move V.O.F. om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.