Bel voor een afspraak: 0313-472878   |   info@elektrischestep.nl

Disclaimer

Disclaimer

Op de inhoud van de website, de daarin opgenomen naam-, nummer- en adresgegevens, de beelden, geluiden, teksten en combinaties daarvan, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten van de door elektrischestep.nl aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens, berusten bij elektrischestep.nl en/of haar leveranciers.


Het is de gebruiker van elektrischestep.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen zijn eigen website en elektrischestep.nl


Voor gebruik, anders dan hierboven omschreven, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor toe-eigenen van gegevens, dient vooraf schriftelijke toestemming van elektrischestep.nl te worden verkregen. Elektrischestep.nl is bij, naar eigen bij gebleken misbruik, gerechtigd het gebruiksrecht jegens de inbreukmaker zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die elektrischestep.nl aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wijzigingen kunnen door de daartoe bevoegden worden doorgegeven aan elektrischestep door middel van het aanwezige contactformulier. Elektrischestep.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.


Elektrischestep.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door elektrischestep.nl geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.
De informatie op elektrischestep.nl, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt.


De website bevat links naar websites van derden. Elektrischestep.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door elektrischestep.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.
Op het gebruik van elektrischestep.nl alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe wettelijk bevoegde rechter.